Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov

ONDRÁŠEK Slovakia, s.r.o.,
Horná 1632
ČADCA 022 01

Vedomí si povinnosti, ktoré pre našu spoločnosť vyplývajú z pozície „distribútora“ v súlade s definíciou podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, informujeme svojich obchodných partnerov, v súlade s požiadavkami článku 31 prílohy II. k nariadeniu REACH, nariadenia komisie (EU) 2015/830, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok:

1. Požiadavky stanovené v predmetnej prílohe sú naplnené v kartách bezpečnostných údajov, uverejnených na webových stránkach výrobcu nami distribuovaných produktov https://www.markem-imaje.us/…ormerly-msds.

Aktuálnu kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) Vami používanej zmesi si môžete stiahnuť na doleuvedenom odkaze podľa tohto postupu:

  • do poľa REFERENCE vložte kód Vami používanej zmesi ( napr. 5191 )
  • vyberte v riadku COUNTRY hodnotu Slovakia
  • vyberte v riadku LANGUAGE hodnotu Slovakian
  • vyberte tlačítko SUBMIT

Následne sa Vám zobrazí zoznam platných KBÚ, ktoré si môžete uložiť do svojho PC.

Ak chcete mať vždy k dispozícii aktuálnu KBÚ, zaregistrujte sa na odber aktualizácií pri každej položke produktu použitím tlačítka KEEP ME POSTED

https://www.markem-imaje.com/…-data-sheets

**2. Doplnenie požiadaviek stanovených v Prílohe č.II NV č.355/2006 Z.z. **

Oddiel č. I, bod 1.4 Núdzové telefónne číslo:
Národné toxikologické informačné centrum 00421-(0)2–547 741 66 24– hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách 

Oddiel č.8, bod 8.1 Kontrolné parametre (najvyššie prípustné expozičné limity)
Kontrolné parametre vychádzajú z európskych pravnych predpisov, predovšetkým z článku 31 nariadenia REACH a v prílohe II k nariadeniu REACH (v súčasnosti upravovaná nariadením 2015/830. 

Oddiel č. 13, bod 13.1 Opatrenia pri zneškodňovaní
Nami distribuované produkty sú balené v kartónových škatuliach (vonkajší obal), v ktorých sú umiestnené zmesi chemických látok, používaných k označovaniu (tlači), alebo k čisteniu technologických zariadení (priemyselných strojov), v plastových resp. kovových nádobách (obaloch). 

Pri používaní týchto výrobkov vznikajú ich používateľom tieto druhy odpadov: 

  • kartónový obal, plastový obal (vonkajší obal) neznečistený NO,
  • vnútorný plastový alebo kovový obal znečistený (atramentom, voskom, alebo riedidlom),
  • zvyšky zmesí chemických látok (NO) používaných k označovaniu (tlači),
  • zvyšky zmesí chemických látok (NO) používaných k čisteniu tlačiarní

S odpadmi a obalmi s odpadov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné je nutné zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. 

Postup zaobchádzania s odpadmi, ako aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov za obaly a odpady z obalov, za elektrozariadenia a elektroodpad, upravuje zákon MŽP č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov. 

Informácia o zaobchádzaní s odpadmi:

Akékoľvek zvyšky nami distribuovaných produktov alebo iné vznikajúce odpady z ich používania sa nesmú dostať do komunálneho odpadu a je zakázané zbavovať sa ich skládkovaním spolu s komunálnym odpadom, kvapalné odpady je tiež zakázané vypúšťať (vylievať) do verejnej kanalizácie. 

Predpokladáme, že používatelia nami distribuovaných výrobkov si sami nezabezpečujú zhodnotenie, resp. zneškodnenie vznikajúcich odpadov, preto sú podľa § 14 zákona povinní odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s nimi. Až do odovzdania sa stávajú držiteľom odpadu, dočasné uloženie odpadu u držiteľa pred ďalším nakladaním je zhromažďovanie odpadu (nejde o nakladanie s odpadom ani o skladovanie odpadu). 

Povinnosťou držiteľa odpadu je správne zaradiť alebo zabezpečiť správne zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov. V tabuľke uvádzame prehľad odpadov s popisom a doporučené zaradenie podľa Katalógu odpadov s uvedením doporučeného spôsobu nakladania. O nakladaní s odpadmi rozhodne až ďalší držiteľ – osoba oprávnená nakladať s odpadom. 

Doporučené zaradenie odpadov a nakladanie s nimi: 

Popis odpadu Katalógové č. podľa Katalógu odpadov*) a kategória odpadu Názov druhu odpadu podľa Katalógu odpadov*) Doporučený spôsob nakladania s odpadom
kartónové krabice neznečistené, vonkajší obal (skupinový alebo prepravný obal) 15 01 01
ostatný odpad
obaly z papiera a lepenky Zhodnocovanie odpadu
odpad je vhodný k recyklácií
neznečistené plastové obaly, napr. fólie, vonkajší obal (skupinový alebo prepravný obal) 15 01 02
ostatný odpad
obaly z plastov Zhodnocovanie odpadu
odpad je vhodný k recyklácií
kovové obaly neznečistené (spotrebiteľský obal) 15 01 04
ostatný odpad
obaly z kovu Zhodnocovanie odpadu
odpad je vhodný k recyklácií
plastový obal so zvyškom nebezpečnej látky (spotrebiteľský o­bal) 15 01 10
nebezpečný odpad
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Zneškodnenie odpadu skládkovaním
uloženie odpadu na skládku odpadov, prípadne zneškodnenie odpadu v zariadení na spaľovanie alebo spoluspaľovanie nebezpečných odpadov
kovový obal so zvyškom nebezpečnej látky (spotrebiteľský o­bal) 15 01 10
nebezpečný odpad
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Zneškodnenie odpadu skládkovaním
uloženie odpadu na skládku nebezpečných odpadov
zvyšky atramentu alebo iných tlačiarenských a popisovacích farieb 08 03 12
nebezpečný odpad
odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky Zneškodnenie odpadu v zariadení na spaľovanie alebo spoluspaľovanie nebezpečných odpadov, prípadne zneškodnenie odpadu skládkovaním
uloženie odpadu na skládku odpadov
odpadová termopáska 08 03 13
ostatný odpad
odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 Zneškodnenie odpadu skládkovaním
uloženie odpadu na skládku odpadov, prípadne zneškodnenie odpadu v zariadení na spaľovanie alebo spoluspaľovanie nebezpečných odpadov
zvyšky rozpúšťadiel 14 06 03
nebezpečný odpad
iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel Zhodnocovanie odpadu
spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
Použité handry, absorbenty nasiaknuté atramentom alebo rozpúšťadlom, zo servisnej činnosti 15 02 02
nebezpečný odpad
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami Zneškodnenie odpadu skládkovaním
uloženie odpadu na skládku odpadov, prípadne zneškodnenie odpadu v zariadení na spaľovanie alebo spoluspaľovanie nebezpečných odpadov
Vyradené tlačiarne a popisovacie zariadenia obsahujúce nebezpečné časti 16 02 13
nebezpečný odpad
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 Čiastočné zneškodnenie nebezpečných častí v spaľovni odpadov alebo skládkovaním, Zhodnocovanie vybraných zložiek odpadu, recyklácia elektroodpadu
Vyradené tlačiar-ne a popisovacie zariadenia neobsahujúce atramenty ani iné nebezpečné časti 16 02 14
ostatný odpad
vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 Zhodnocovanie odpadu
zhodnocovanie vybraných zložiek odpadu, recyklácia elektroodpadu

Poznámka: *) Vyhláška MŽP č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Informácia o plnení povinností výrobcu obalov: 

Naša firma ONDRÁŠEK Slovakia, s.r.o. je podľa § 30 zákona zaregistrovaná v Registri výrobcov obalov a plníme si kolektívne (§ 27 ods. 6 písm. b zákona) všetky ďalšie vyhradené povinnosti vyplývajúce zo zákona – máme uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností výrobcu obalov s autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov, spoločnosťou NATUR-PACK a.s.. 

Informácia o plnení povinností výrobcu elektrozariade­ní: 

Nami distribuované tlačiarne a popisovacie zariadenia sú elektrozariadenia, pre ktoré sme podľa zákona výrobcom. V čase, keď sa používateľ alebo jeho iný držiteľ bude elektrozariadenia zbavovať, stane sa elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností (§ 32 ods. 6–8 zákona). Z toho dôvodu nebol výrobcom elektrozariadenia odvedený recyklačný poplatok pri jeho uvedení na trh. Podiel zodpovednosti za nakladanie s elektroodpadom je podľa § 36 ods. 4 zákona zmluvne dohodnutý: Kupujúci, alebo iný držiteľ tohto elektrozariadenia v čase keď sa stane odpadom, preberá povinnosti držiteľa elektroodpadu (§ 38 zákona) vrátane povinnosti odovzdať elektroodpad osobe oprávnenej na zber elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu. 

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Markem-Imaje na svojich bezpečnostných listoch neuvádza číselné kódy P viet, môžete ich v prípade potreby nájsť na tomto odkaze: https://sk.wikipedia.org/…_upozornenie

Hore