Etika

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU RIADENIA

Spoločnosť ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o. vykonáva obchodné zastúpenie francúzskej firmy Markem-Imaje pre Slovenskú republiku. Hlavnou náplňou firmy je predaj, inštalácie a servis popisovacích zariadení. Počas svojej existencie spoločnosť zaznamenala významný podiel na trhu s INK-JET tlačiarňami. K udržaniu významnej pozície v podnikateľskom prostredí bolo vedením spoločnosti rozhodnuté prijať následovné princípy a zásady integrovaného systému menežmentu V oblasti systému managementu akosti sa zaväzujeme orientovať na zákazníka, dosiahnuť jeho maximálne uspokojenie na úrovni, ktorá splní všetky jeho požiadavky pri súčasnom dodržiavaní všetkých zákonných a iných požiadaviek. Zapojenie zamestnancov na všetkých úrovniach je podstatou využitia ich schopností k prosperite spoločnosti. Požadované výsledky dosiahneme oveľa účinnejšie, ak pri riadení ľudských zdrojov budeme uplatňovať systémový a procesný prístup, pričom pre trvalý rozvoj spoločnosti je nesmierne dôležité neustále zlepšovanie sa.

V oblasti systému environmentálneho managementu sa zaväzujeme plniť požiadavky príslušnej legislatívy v oblasti životného prostredia, trvale a plánovite zlepšovať environmentálny profil spoločnosti pri rozvíjaní svojich ekonomických aktivít. Zabezpečiť informovanosť zamestnancov v rámci interných školení a ostatnú verejnosť o vplyve činnosti našej spoločnosti na životné prostredie, pravidelne preskúmavať environmentálnu politiku a environmentálne ciele a presadzovať zavedenie systému environmentálneho managementu u svojich obchodných partnerov a dodávateľov. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť prevenciu vzniku odpadov a zabezpečiť ich separáciu.

V oblasti systému managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci se zaväzujeme dodržovať legislatívne a právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dôsledne dodržiavať bezpečnostné predpisy s cieľom minimalizovať vznik pracovných úrazov, pravidelne školiť zamestnancov a zvyšovať ich teoretickú ako i praktickú úroveň v oblasti BOZP a požiarnej ochrany.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o., ktorí sú povinní ju plne rešpektovať a sú spoluzodpovední za jej dodržiavanie.

Hore