POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLOČNOSTI ONDRÁŠEK Slovakia, s. r. o.

Spoločnosť ONDRÁŠEK Slovakia, s. r. o. vykonáva obchodné zastúpenie francúzskej firmy IMAJE pre Slovenskú republiku. Hlavnou náplňou firmy je predaj, inštalácie a servis popisovacích zariadení. Počas svojej existencie spoločnosť zaznamenala významný podiel na trhu s INK-JET tlačiarňami. K udržaniu významnej pozície v podnikateľskom prostredí bolo vedením spoločnosti rozhodnuté prijať následovné princípy a zásady integrovaného systému managementu.

V oblasti systému managementu akosti sa zaväzujeme orientovať na zákazníka, dosiahnuť jeho maximálne uspokojenie na úrovni, ktorá splní všetky jeho požiadavky pri súčasnom dodržiavaní všetkých zákonných a iných požiadaviek. Zapojenie zamestnancov na všetkých úrovniach je podstatou využitia ich schopností k prosperite spoločnosti. Požadované výsledky dosiahneme oveľa účinnejšie, ak pri riadení ľudských zdrojov budeme uplatňovať systémový a procesný prístup, pričom pre trvalý rozvoj spoločnosti je nesmierne dôležité neustále zlepšovanie sa.

V oblasti systému environmentálneho managementu sa zaväzujeme plniť požiadavky príslušnej legislatívy v oblasti životného prostredia, trvale a plánovite zlepšovať environmentálny profil spoločnosti pri rozvíjaní svojich ekonomických aktivít. Zabezpečiť informovanosť zamestnancov v rámci interných školení a ostatnú verejnosť o vplyve činnosti našej spoločnosti na životné prostredie, pravidelne přeskúmavať environmentálnu politiku a environmentálne ciele a presadzovať zavedenie systému environmentálneho managementu u svojicj obchodných partnerov a dodávateľov. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť prevenciu vzniku odpadov a zabezpečiť ich separáciu.

V oblasti systému managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci se zaväzujeme dodržovať legislatívne a právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dôsledne dodržiavať bezpečnostné predpisy s cieľom minimalizovať vznik pracovných úrazov, pravidelne školiť zamestnancov a zvyšovať ich teoretickú ako i praktickú úroveň v oblasti BOZP a požiarnej ochrany.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti ONDRÁŠEK Slovakia, s. r. o. Horná 1632, Čadca 022 01.

Všetci zamestnanci sú povinní ju plne rešpektovať a sú spoluzodpovední za jej dodržiavanie.

Certifikáty